Română

Referinţe Biblice

Dezbateri Воскресенье, 31 Август, 2014

Conţinut în permanentă completare.

Corpul Fiecărui Om Are Tendinţe Păcătoase

Romani 7:22-24

22. Că, după omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu;
23. Dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minţii mele şi făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
24. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia?

Iisus Hristos A Vorbit Despre Apariţia Unui Nou Adevăr

Ioan 16:12-13

12. Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteţi să le purtaţi.

13. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti.

Ioan 16:25

Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl.

Apocalipsa 10:11

Şi apoi mi-a zis: Tu trebuie să prooroceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri şi la limbi şi la mulţi împăraţi.

Creatorul Universului Este Reflectat În Creaţia Sa Vizibilă

Romani 1:20

Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare.

Chipul Divin Are Caracteristici Masculine şi Feminine

Geneza 1:27

Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

Geneza 2:18

Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el".

Geneza 2:22

Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.

Unicul Verset Biblic Care Afirmă Clar Care Este Scopul Existenţei Omului

Geneza 1:28

Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniri peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!"

Fiecare Fiinţă Umană Trebuie Să Fie Sfânta Ca Şi Dumnezeu

Leviticul 11:45

Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt.

Valoare Oricărei Fiinţe Umane Este Divină

1 Corinteni 3:16

Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?

Psalmii 82:6

Eu am zis: "Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Prea Înalt."
Ioan 10:34
Isus le-a răspuns: "Nu este scris în Legea voastră: ,Eu am zis: Sunteţi dumnezei?'

O Zi Biblică Nu Este Egală Cu O Zi Normală

2 Petru 3:8

...că o singură zi, înaintea Domnului, este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi.

Dacă Adam Şi Cu Eva Ar Fi Fost Creaţi Perfecţi, Nu Ar Fi Fost Necesar, Dumnezeu Să Le Interzică Ceva

Geneza 2:17

Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!

Pe Lângă Lumea Materială Există Şi lumea Spirituală

Luca 9:30

Şi iată doi bărbaţi vorbeau cu El, care erau Moise şi Ilie.

Matei 17:3

Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.

Ecclesiastul 12:7

Şi ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat.

1 Corinteni 15:44

Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este şi trup duhovnicesc.

Iisus Şi Dumnezeu Sunt Două Entităţi Diferite

1 Corinteni 15:27

"Căci toate le-a supus sub picioarele Lui". Dar când zice: "Că toate I-au fost supuse Lui" - învederat este că afară de Cel care I-a supus Lui toate.

Ioan 8:56

Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat.”

Un Produs Alimentar (Mărul) Nu Poate Fi Sursa Răului

Matei 15:11

Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om.

Pomul Vieţii Simbolizează Bărbatul (Adam) Care A Înfăptuit Scopul Creaţiei

Proverbele 13:12

O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă.

Apocalipsa 22:14

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!

Geneza 3:24

Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.

Lucifer Originar Sălăşuia În "Ceruri"

Apocalipsa 12:9

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

2 Petru 2:4

Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;

Isaia 14:12

Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!

Îngerii Pot Să Comită Păcate Şi Să Fie Pedepsiţi

2 Petru 2:4

Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;

Crima Comisă De Către Lucifer - Adulter

Iuda 1:6,7

El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.

Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veşnic.

Crima Comisă De Către Adam şi Eva - Adulter

Geneza 2:25

Omul şi nevasta lui erau amândoi goi, şi nu le era ruşine.
Geneza 3:7
Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.
Iov 31:33
...dacă mi-am ascuns fărădelegile, ca oamenii, şi mi-am închis nelegiuirile în sân...
Păcatul Dintre Înger Şi Strămoşii Omenirii - Adulter
 
Ioan 8:44
Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
Matei 3:7
..."Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
Matei 23:33
Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?
Lucifer A Devenit "Şarpe" După "Incident"
 
Geneza 3:14
Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: "Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece, şi să mănânci ţărână.
Religia Laudă Abstinenţa Şi Celibatul Ca Urmare A Păcatului Comis De Către Adam Şi Eva
 
Matei 19:12
Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească."
1 Corinteni 7:8
Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine.
1 Corinteni 7:38
Astfel, cine îşi mărită fata, bine face, şi cine n-o mărită, mai bine face.
Păcatul Fundamental Manifestat În Biblie Are Legătură Cu Crima Sexuală A Adulterului
 
Ieremia 3:8
Şi cu toate că a văzut că M-am despărţit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor preacurviilor ei, şi i-am dat cartea ei de despărţire, totuşi sora sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel.
Îngerii Sunt Slujitori Pentru Dumnezeu Şi Om
 
Apocalipsa 22:9
Dar el mi-a zis: "Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu."
Evrei 1:14
Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?
1 Corinteni 6:3
Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia?
Lucifer Este Stăpânitorul Acestei Lumi
 
Ioan 12:31
Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
2 Corinteni 4:4
...a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
Conceptul Libertăţii Sau Libertatea Alegerii Nu Poate Fi Cauza Suferinţelor
 
2 Corinteni 3:17
Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
Dumnezeu Are Inimă Care Simte Durere
 
Geneza 6:6
I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ, şi S-a mâhnit în inima Lui.
Dumnezeu Nu Va Distruge Pământul
 
Eclesiastul 1:4
Un neam trece, altul vine, şi pământul rămâne veşnic în picioare.
Psalmii 78:69
Şi-a zidit sfântul locaş ca cerurile de înalt, şi tare ca pământul, pe care l-a întemeiat pe veci.
Judecata Prin Foc Înseamnă Judecata Prin Cuvânt
 
Ieremia 23:29
"Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?"
Ioan 12:48
Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.
2 Tesaloniceni 2:8
Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
Isaia 11:4
...ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.
Ioan 5:24
Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Biblia Conţine Versete Care Descriu Evenimente Ce Nu Au Avut Loc Vreo Dată
 
Matei 27:52,53
...mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat.
 
Ei au ieşit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate, şi s-au arătat multora.
În Biblie "Cerul" Nu Reprezintă Cerul Literalmente
 
Matei 6:9
Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: "Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;
Ioan 3:13
Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.
Când Va Reveni Mesia Nu Va Găsi Credinţă În Rândurile Creştinilor
 
Luca 18:8
Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?"
Matei 7:21-23
Nu orişicine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
 
Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?"
 
Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege."
Isus Şi Domnul Celei De A Doua Veniri Sunt Identităţi Diferite, Însă Cu Aceeaşi Misiune
 
Apocalipsa 2:17
Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: "Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte."
Apocalipsa 3:12
Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.
Apocalipsa 19:12
Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, şi purta un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.
Este Firesc În Ultimele Zile Mulţi Oameni Să Primească Revelaţii
 
Faptele apostolilor 2:17, 18
"În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!
Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci.
Este Firesc În Ultimele Zile Dumnezeu Să Aducă O Nouă Expresie A Adevărului Prin Intermediul Domnului Celei De A Doua Veniri
 
Apocalipsa 5:1-5
Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi.
Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: "Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?"
Şi nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea.
Şi am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea.
Şi unul din bătrâni mi-a zis: "Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte peceţi ale ei.
Ioan 16:12, 13
Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
Ioan 16:25
V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.
Apocalipsa 10:11
Apoi mi-au zis: "Trebuie să proroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţi."
Este Firesc În Ultimele Zile Să Apară Oameni Care Au Primit Revelaţii Că Ei Sunt Însuşi Hristos
 
Matei 24:4-9
Drept răspuns, Isus le-a zis: "Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.
Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul!' Şi vor înşela pe mulţi.
Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.
Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumă.
Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.
Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
În Ultimele Zile Domnul Celei De A Doua Veniri Poate Fi Prigonit Ca Şi Isus La Prima Sa Venire
 
Faptele apostolilor 24:5
Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi Iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei Nazarinenilor,...
Ioan 1:11
A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
Noua Expresie A Adevărului Nu Va Fi Acceptată De Către Cei Care Au Fost Pregătiţi, Însă Dar Sunt Prea Ataşaţi De Dogma Învechită
 
Luca 5:38
...ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, şi amândouă se păstrează.
Matei 18:1-3
În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, şi L-au întrebat: "Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?"
Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor,
şi le-a zis: "Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
Orice Om Păcătos Trebuie Să Devină Perfect Aşa Cum Dumnezeu Este Perfect
 
Matei 5:48
Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.
1 Corinteni 3:16
Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
Există În Biblie Vreun Verset Care Ne Arată Că Părinţii Lui Iisus Hristos Aveau Grijă De El În Mod Deosebit?
 
Însă Există Versete Care Ne Arată Că Hristos Nu Avea Susţinere Şi Înţelegere Din Partea Familiei Sale
 
Matei 12:46-50
Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El.
Atunci cineva I-a zis: "Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, şi caută să vorbească cu Tine."
Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta: "Cine este mama Mea, şi care sunt fraţii Mei?"
Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis: "Iată mama Mea şi fraţii Mei!
Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă."
Ioan 2:1-4
A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo.
Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.
Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: "Nu mai au vin."
Isus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul."
Marcu 3:21
Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: „Şi-a ieşit din minţi.”
Liderii Religioşi Al Israelului Nu Au Acceptat Învăţătura Lui Mesia
 
Luca 20 (întregul capitol)
 
La Început Ioan Botezătorul A Mărturisit Că Isus Este Mesia
 
Ioan 1:29-34
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
El este Acela despre care ziceam: "După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine.
Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel."
Ioan a făcut următoarea mărturisire: "Am văzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.
Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.'
Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu."
Mai Târziu Însă Ioan L-a Părăsit Pe Isus
 
Ioan 3:30
Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.
Apoi Ioan Botezătorul A Manifestat Şi Necredinţă În Faptul Că Isus Hristos Este Însăşi Mesia
 
Matei 11:2-19
Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos,
şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: "Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?"
Drept răspuns, Isus le-a zis: "Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi:
Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.
Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire."
Pe când se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: "Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vânt?
Dacă nu, atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor.
Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un prooroc;
căci el este acela despre care s-a scris: ,Iată, trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.'
Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală, pun mâna pe ea.
Căci până la Ioan au prorocit toţi proorocii şi Legea.
Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină.
Cine are urechi de auzit, să audă
Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu nişte copilaşi, care şed în pieţe, şi strigă la tovarăşii lor:
,V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit.'
Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic: ,Are drac!'
A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic: ,Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!' Totuşi, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei."
Din Cauza Faptului Că Isus Nu A Fost Acceptat De Către Cărturari, El A Fost Nevoit Să Caute Urmaşi Prin Pături Sociale Joase
 
Matei 5:1-12
Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi.
Izraelienii Nu Ştiau Când Va Veni Hristos, Dar Ştiau Că Înaintea Lui Va Reveni Ilia
 
Maleahi 4:5
Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
Isus A Spus Clar Că Ilia A Şi Revenit În Chipul Lui Ioan Botezătorul
 
Matei 17:10-13
Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: "Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?"
Drept răspuns, Isus le-a zis: "Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.
Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor."
Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.
La Început Ioan Botezătorul Nu Avea Nici O Îndoială Despre Faptul Că Isus Este Mesia
 
Matei 3:16
De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.
Ioan 1:29
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
Ioan Botezătorul A Negat Faptul Că El Şi Este Ilia Revenit
 
Ioan 1:21
Şi ei l-au întrebat: "Dar cine eşti? Eşti Ilie?" Şi el a zis: "Nu sunt!" "Eşti proorocul?" Şi el a răspuns: "Nu!"
Voinţa Lui Isus Era Una Şi Clară - Să Fie Crezut Şi Urmat
 
Ioan 10:38
Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine, şi Eu sunt în Tatăl.”
Dacă Voinţa Lui Dumnezeu A Fost Isus Să Fie Omorât Pentru A Vărsa Sânge Care Ne Purifică De Păcat, De Ce Isus Evita Posibilitatea Să Fie Omorât?
 
Ioan 7:1
După aceea Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare.
Isus Hristos A Făcut Aluzie Despre Faptul Că Trădarea Sa Este Un Mare Păcat
 
Matei 26:20-25
Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi.
Pe când mâncau, El a zis: "Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde."
Ei s-au întristat foarte mult, şi au început să-I zică unul după altul: "Nu cumva sunt eu, Doamne?"
Drept răspuns, El le-a zis: "Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde.
Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!"
Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul, şi I-a zis: "Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?" "Da", i-a răspuns Isus, "tu eşti!"
Ioan 8:40
Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut.
Isus A Fost Clar Declarat Păcătos De Către Farisei
 
Ioan 9:16-24
Atunci unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: „Cum poate un Om păcătos să facă asemenea semne?” Şi era dezbinare între ei.
Iarăşi au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El, în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este un proroc”, le-a răspuns el.
Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea, până n-au chemat pe părinţii lui.
Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru care spuneţi că s-a născut orb? Cum, dar, vede acum?”
Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb.
Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.”
Părinţii lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei; căci iudeii hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.
De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.”
Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: „Dă slavă lui Dumnezeu: noi ştim că Omul acesta este un păcătos.”
Până La Ultima Clipă Isus Spera Să Nu Fie Nevoit Să Meargă Pe Calea Răstignirii
 
Matei 26:38, 39
Isus le-a zis atunci: "Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi împreună cu Mine."
Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicând: "Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu."
Însăşi Poporul Izraelian, Cultivat De Către Dumnezeu În Decurs De Mii De Ani, Pentru A-l Accepta Pe Mesia Ca Împărat, Spre Sfârşit L-au Condamnat La Moarte, Astfel Asigurându-şi Ca Naţiune, O Soartă Groaznică Pentru Viitor
 
Matei 27:11-31
Isus S-a înfăţişat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: "Eşti Tu ,Împăratul Iudeilor?" "Da", i-a răspuns Isus, "sunt."
Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor.
Atunci Pilat I-a zis: "N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?"
Isus nu i-a răspuns la nici un cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul.
La fiecare praznic al Paştelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemniţat, pe care-l voiau ei.
Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba.
Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: "Pe care voiţi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Hristos?"
Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.
Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: "Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina lui."
Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
Dregătorul a luat cuvântul, şi le-a zis: "Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?" "Pe Baraba", au răspuns ei.
Pilat le-a zis: "Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?" "Să fie răstignit", i-au răspuns cu toţii.
Dregătorul a zis: "Dar ce rău a făcut?" Ei au început să strige şi mai tare: "Să fie răstignit!"
Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului, şi a zis: "Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!"
Şi tot norodul a răspuns: "Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri."
Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.
Ostaşii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu, şi au adunat în jurul Lui toată ceata ostaşilor.
L-au dezbrăcat de hainele Lui, şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.
Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El, şi ziceau: "Plecăciune, Împăratul Iudeilor!"
Şi scuipau asupra Lui, şi luau trestia şi-L băteau în cap.
După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.
Isus Hristos Afirmă Limpede Că Oricine Trebuie Să-l Urmeze În Timpul Vieţii Sale (Inclusiv Ioan Botezătorul)
 
Matei 10:34-39
Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, şi pe noră de soacra sa.
Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.
Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.
Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.
Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o va câştiga.
Înainte De Răstignire Isus Le Spune Oamenilor Să Nu-l Plângă Pe El, Ci Să-şi Plângă Soarta Care Îi Aşteaptă Pentru Că l-au Răstignit
 
Luca 23:28
Isus S-a întors spre ele, şi a zis: "Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine; ci plângeţi-vă pe voi înşivă şi pe copiii voştri.
Isus A Spus Clar Că Nici Un Urmaş Al Său Nu A Fost Vrednic De El În Timpul Vieţii Sale
 
Matei 10:38
Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.
Isus Se Roagă Pentru Iertarea Oamenilor Care-l Răstignesc, Deoarece Comit Un Mare Păcat Ignoranţi Fiind
 
Luca 23:34
Isus zicea: "Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!"...
În Decurs De 2000 De Ani Creştinismul Ca Religie A Progresat Prin Suferinţe. De ce? Dacă Isus A Mântuit Omenirea Şi A Adus Împărăţia Cerurilor, De Ce?
 
Chiar Şi După Răstignire Creştinul Are Păcat În Corpul Său, Obţinând Doar Mântuire Spirituală Datorită Răstignirii
 
Romani 7:22-25
Fiindcă, după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu;
dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?...
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!... Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.
1 Ioan 1:8-10
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.
Există Două Feluri De Prorociri Despre Soarta Lui Mesia, O Prorocire Despre Faptul Că Va Fi Primit Şi Urmat Ca Împărat
 
Isaia 9:6,7
Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: "Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.
El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
Luca 1:31-33
Şi iată că vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.
El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit."
Şi Alta Despre Faptul Că Mesia Nu Va Fi Înţeles, Va Fi Prigonit şi Omorât
 
Isaia 53:3-7
Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
Împlinită A Fost A Doua Prorocire, De Ce?
 
1 Corinteni 2:8
...şi pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.
Isus Cel Înviat Nu Era Precum Fusese Atunci Când Stătea Împreună Cu Discipolii Săi, Înainte De răstignire. El Era Dej Un Spirit Care Trecea Dincolo De Timp Şi Spaţiu, Şi Nu Putea Fi Văzut Cu Ajutorul Vederii Fizice Normale
 
Luca 24:15-21
Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei.
Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.
El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.
Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?”
„Ce?”, le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte şi în cuvinte înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.
Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit?
Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.
Ioan 20:19
În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”
Biblia Conţine Două Înţelegeri Ale Conceptelor Viaţă Şi Moarte
 
Luca 9:60
Dar Isus i-a zis: "Lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu."
Ioan 11:25,26
Isus i-a zis: "Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Apocalipsa 3:1
"Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: "Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: "Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.
Moartea Cauzată De Păcat Este Spirituală Nu Fizică, Adam Şi Eva Nu Au Murit În Aceeaşi Zi Când Au Păcătuit
 
Geneza 2:17
...dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit."
A Fi Separat De Dumnezeu Înseamnă A Fi Mort Spiritual
 
1 Ioan 3:14
Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte.
Romani 6:23
Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 8:6
Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
În Biblie Prin Înviere Se Subânţelege Separarea De Lucifer, şi Reunirea Cu Dumnezeu
 
Ioan 5:24
Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
1 Corinteni 15:22
Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;
Exemplu Biblic Al Învierii Spirituale, Nu Fizice
 
Matei 27:52,53
...mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat.
Ei au ieşit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate, şi s-au arătat multora.
Spiritele Rele Nu Pot Fi Pur Şi Simplu Alungate Din Persoana Pe Care O Posedă
 
Luca 11:24-26
Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă şi caută odihnă. Fiindcă n-o găseşte, zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.”
Şi, când vine, o găseşte măturată şi împodobită.
Atunci se duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decât el; intră împreună în casă, se aşază în ea, şi starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”
Citate Biblice Care Contrazic Teoria Predestinării Absolute
 
Geneza 2:17
...dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit."
Geneza 6:6
I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ, şi S-a mâhnit în inima Lui.
Şi Domnul a zis: "Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare, şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut."
Ioan 3:16
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Matei 7:7
Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
Căci oricine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.
Predestinare Absolută Ca Concept Nu Există, Şi Dumnezeu Nu Are Cum Să Predestineze Decăderea, Păcatul, Judecata, Pedeapsa
 
Ezechiel 33:11,14,15
Spune-le: ,Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?'
Dimpotrivă când zic celui rău: ,Vei muri!' - dacă se întoarce de la păcatul lui şi face ce este bine şi plăcut,
dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învăţăturile care dau viaţa, şi nu săvârşeşte nici o nelegiuire, va trăi negreşit, şi nu va muri.
Iona 3:10
Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă, şi nu l-a făcut.
Însă Predestinarea Voinţei Dumnezeieşti Este Absolută
 
Isaia 46:10
Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.
Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.
Şi Predestinarea Înfăptuirii Voinţei Dumnezeieşti Este Relativă
 
Iacov 5:15
Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
Marcu 5:34
Dar Isus i-a zis: "Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace, şi fii tămăduită de boala ta."
Matei 7:8
Căci oricine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.
Tălmăcirea Versetelor Biblice Care Par Să Susţină Conceptul Predestinării Absolute
 
Romani 8:29
Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.
Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
Acest verset pur şi simplu nu menţionează porţiunea de responsabilitate a omului, îndeplinind-o pe care omul cu siguranţă va fi îndreptăţit şi proslăvit.
 
Romani 9:15
Căci El a zis lui Moise: "Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur."
Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.
Acest verset accentuează partea responsabilităţii Dumnezeieşti, puterea şi mila Sa, dar nicidecum nu neagă responsabilitatea omului.
 
Romani 9:21
Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?
Un verset care pur şi simplu accentuează necesitatea omului păcătos de a se supune în întregime voinţei Dumnezeieşti, fără a manifesta nemulţumire chiar şi în situaţii neplăcute.
 
Romani 9:11-13
Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, şi nu făcuseră nici bine nici rău, - ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă,
s-a zis Rebecii: "Cel mai mare va fi rob celui mai mic",
după cum este scris: "Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât."
Aceste versete descriu evenimente providenţiale concrete, specifice momentului, care includ roluri speciale ale lui Iacov şi Esau.
 
Teoria Predestinării Absolute în genere a apărut ca o consecinţă a ignoranţei oamenilor referitor la responsabilitatea omului şi responsabilitatea lui Dumnezeu în realizarea Providenţei Pentru Restaurare.
 
Isus Nu Este Dumnezeu Ci Om Care A Înfăptuit Scopul Creaţiei, Mijlocitor Între Dumnezeu Şi Oameni
 
1 Timotei 2:5
Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
Romani 5:19
Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.
1 Corinteni 15:21
Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.
Faptele apostolilor 17:31
pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi..."
Tălmăcirea Versetelor Biblice Care Par Să Susţină Că Isus Este Însăşi Dumnezeu
 
Ioan 14:9-10
Isus i-a zis: "De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?'
Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.
Isus - omul care a înfăptuit Scopul Creaţiei este cu siguranţă una cu Dumnezeu şi Întruchiparea Lui, dar nicidecum însăşi Dumnezeu Creatorul.
 
Ioan 1:3,10,14
Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
Creaţia Divină începe să existe cu adevărat doar când apare fiinţa umană perfectă, care este stăpânitorul acestei creaţii. Fără omul perfect Creaţia e ca şi cum nu ar exista încă.
Reieşind din aceasta, doar după ce a apărut Isus Hristos - primul om care a realizat Scopul Creaţiei, lumea şi-a început adevărata existenţă.
Să nu uităm şi de faptul că omul care realizează Scopul Creaţiei moşteneşte aspectul creatorului de la Dumnezeu, astfel devenind Co-Creator cu Dumnezeu.
Astfel putem spune cu uşurinţă că lumea este creată de către Dumnezeu şi omul Perfect.
 
Ioan 8:58
Isus le-a zis: "Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu."
Iisus este primul om care a împlinit scopul creaţiei, devenind una cu Dumnezeu, şi ocupând poziţia de părinte pentru întreaga omenire, aducând mântuire şi renaştere tuturor oamenilor de pe pământ şi celor din lumea spirituală, respectiv şi lui Avraam.
Reieşind din acest punct de vedere Providenţial, Isus este părinte şi pentru Avraam.
 
Versete Biblice Care Ne Arată Direct Că Isus Hristos Nu Este Însuşi Dumnezeu
 
Romani 8:34
Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!
Ioan 17:1
După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer, şi a zis: "Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,...
Matei 4:1
Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.
Matei 27:46
Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, Lama Sabactani?" adică: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?"
Marcu 10:18
„Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.
Luca 2:52
Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
Dacă Isus Este Dumnezeu, Cum A Putut El Fi Mânat De Către Un Careva Duh În Pustiu?
 
Marcu 1:12
Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustiu

Isus Nu Este Însăşi Dumnezeu, Ci Fiul Lui Dumnezeu

Matei 10:32

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.

Dacă Isus Este Însuşi Dumnezeu, Se Ruga Singur Sie?
 
Matei 27:46
Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, Lama Sabactani?" adică: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?"
Mântuirea Adusă De Către Hristos Nu Este Una Completă, Ci Doar Spirituală
 
Romani 7:25
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!... Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.
A Doua Venire Nu Poate Fi Doar Spirituală
 
Apocalipsa 22:20
Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: "Da, Eu vin curând." Amin! Vino, Doamne Isuse!
Biblia Este O Carte A Pildelor Şi Simbolurilor
 
Ioan 16:25
V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.
Există Două Feluri De Prorociri Despre Modul Venirii Lui Hristos
 
Una că Mesia va veni în nori:
Daniel 7:13
M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.
Şi alta că Mesia se va naşte în Betleem:
Mica 5:2
Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.
Izraelienii Credeau Că Mesia Va Veni Mai Degrabă Pe Nori, Anume Din Această Cauză Existau Grupuri De Oameni Care Nu Acceptau Că Isus Este Mesia
 
2 Ioan 1:7
Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!
Ştim Bine Că Isus A Venit Născut În Corp, Şi Tot Aşa Va Fi Şi Revenirea Sa, Se Va Naşte Ca Om
 
Luca 17:20
Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: "Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile.
Luca 17:25
Dar mai întâi trebuie să sufere multe, şi să fie lepădat de neamul acesta.
Luca 18:8
Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?"
Matei 7:22-23
Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?"
Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege."
Apocalipsa 12:5
Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.
Domnul Celei De A Doua Veniri Va Aduce Nu Numai Mântuire Spirituală, Dar Şi Fizică
 
Romani 8:23
Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.
Tălmăcirea Versetului Biblic Care Pare Să Susţină Teoria Revenirii În Nori
 
Matei 24:30
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
Norii care sunt apa evaporată (trecută prin procesul purificării) reprezintă oamenii profund credincioşi:
Evrei 12:1
Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
Apele care sunt purificate datorită procesului evaporării sunt oamenii păcătoşi, care sunt purificaţi prin credinţă, în pregătirea lor pentru Domnul Celei De A Doua Veniri:
Apocalipsa 17:15
Apoi mi-a zis: "Apele, pe care le-ai văzut, pe care stă curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi.
La Întrebarea Unde Exact Va Reveni Hristos, El A Răspuns Metaforic - Inversat
 
Luca 17:37
Ucenicii L-au întrebat: "Unde, Doamne?" Iar El a răspuns: "Unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii."
Ceea ce înseamnă că Hristos va reveni înconjurat de credincioşii sinceri, renăscuţi spiritual.
 
Spusele De Către Isus În Matei 24:30 Aveau Un Scop, Să Inspire Primii Creştini Care Urmau Să Sufere Cumplit În Numele Lui Hristos Şi Prima Biserică, Precum Şi Pentru A Evita Situaţii În Care Puteau Să Apară Antihrişti
 
Pentru ca să nu apară Mesii falşi, Isus are gata să vorbească şi basme de genul precum că are să revină pe nori.
Însă cu siguranţă, la momentul potrivit, Dumnezeu ne va spune neapărat cum exact are să revină Hristos:
Ioan 16:25
V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.
Biblia Conţine Mai Multe Versete Ale Lui Isus, Lipsite De Logică, Care Însă Aveau Ca Scop Să Le Umple Cu Speranţă Inimile Primilor Creştini, Celor Care Aveau Să Iniţieze Prima Biserică Creştină, Mergând Prin Prigoniri Şi Despăgubire
 
Apocalipsa 22:20
Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: "Da, Eu vin curând." Amin! Vino, Doamne Isuse!
Matei 10:23
Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până va veni Fiul omului.
Ioan 21:21-22
Petru s-a uitat la el, şi a zis lui Isus: "Doamne, dar cu acesta ce va fi?"
Isus i-a răspuns: "Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!"
Matei 16:28
Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa."
Doar datorită acestor afirmaţii inspiratoare, care însă nu au corespuns realităţii, primii Creştini au fost victorioşi în rezistenţa faţă de persecuţiile Imperiului Roman, şi au reuşit totuşi să fondeze Prima Biserică Creştină.
 
Următoarele Versete Ne Indică Că Nu Se Poate Şti Exact Când Va Reveni Mesia
 
Matei 24:36
Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Apocalipsa 3:3
Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.
Însă Cu Siguranţă Dumnezeu Va Deschide Acest Adevăr Credincioşilor Iluminaţi, La Momentul Potrivit
 
Amos 3:7
Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.
1 Tesaloniceni 5:4
Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
Luca 21:34-36
Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.
Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.
Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului."
Aceste Versete Creează Impresia Că Mesia Va Reveni Tot În Israel, Şi Foarte Rapid
 
Apocalipsa 7:4
Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.
Matei 10:23
Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până va veni Fiul omului.
Matei 16:28
Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa."
Însă În Pilda Vierilor Isus Ne Spune Clar Că Domnul Celei De A Doua Veniri Nu Se Va Întoarce În Israel, Ci Va Reveni Într-un Popor Care Nu Este Creştin În Esenţă
 
Matei 21:33-43
Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri, şi a plecat în altă ţară.
Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod.
Vierii au pus mâna pe robii lui, şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.
A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; şi vierii i-au primit la fel.
La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: ,Vor primi cu cinste pe fiul meu!'
Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: ,Iată moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să punem stăpânire pe moştenirea lui.'
Şi au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât.
Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?
Ei I-au răspuns: "Pe ticăloşii aceia ticălos îi va pierde, şi via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor."
Isus le-a zis: "N-aţi citit niciodată în Scripturi că: ,Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri?'
De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite.
În această pildă Isus a repartizat rolurile corespunzător felului în care Dumnezeu mişcă Providenţa Sa pentru Restaurarea Omenirii:
Gospodarul = Dumnezeu
Via = Moştenirea Divină - Dreptul De A Fi Popor Ales
Vierii = Israelul
Robii = Prorocii
Fiul Gospodarului = Isus
Neamul Care Aduce Roadele Cuvenite = Un Alt Popor, Care Face Voia Lui Dumnezeu, Urmează Domnul Celei De A Doua Veniri
 
"Israel" nu neapărat înseamnă spotul geografic care este denumit astăzi Israel, unde trăiesc urmaşii lui Iacob.
Doar poporul victorios în realizarea voinţei Dumnezeieşti poate purta denumirea "Israel" cu semnificaţia sa adevărată:
Matei 3:9
Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ,Avem ca tată pe Avraam!' Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.
Romani 2:28-29
Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne.
Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.
Romani 9:6-8
Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sunt Israel;
şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam; ci este scris: "În Isaac vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele."
Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă.
Ioan 8:37-40
Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu.
Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru."
"Tatăl nostru", I-au răspuns ei, "este Avraam". Isus le-a zis: "Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.
Dar acum căutaţi să Mă omorâţi, pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut.
După Moartea Lui Isus Poporul Ales Care A Moştenit Întitularea De "Israel" Au Devenit Primii Creştini Dedicaţi
 
Romani 11:11
Întreb dar: "S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;
Faptele apostolilor 13:46
Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: "Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiţi, şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.
Mesia Va Reveni Într-o Ţară De La Răsărit
 
Apocalipsa 7:2-4
Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea,
zicând: "Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!"
Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.
Matei 24:27
Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.
Acest Verset Arată Limpede Că Nu Liderii Israelului Care Au Fost Pregătiţi De Către Dumnezeu L-au Acceptat Pe Hristos, Ci Oamenii Simpli, Cei Care Aparţin Păturilor Sociale Inferioare
 
Matei 22:8-10
Atunci a zis robilor săi: ,Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea.
Duceţi-vă dar la răspântiile drumurilor, şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.'
Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi.
După Cum Fariseii Şi Cărturarii L-au Omorât Pe Hristos Crezând Că Pedepsesc Un Eretic Mincinos, Şi Apoi Au Mers În Infern, Creştinii Contemporani Pot Comite Şi Ei Aceeaşi Greşeală, Atunci Când Vor Prigoni Pe Domnul Celei De A Doua Veniri, Crezându-l Şi Pe El Mincinos, Şi Antihrist, Cu Regret Vor Merge Şi Ei În Infern:
Matei 7:23
Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege."
Astfel de cuvinte la reîntoarcerea Sa Mesia poate adresa doar unei categorii de oameni - Creştinilor care naiv au aşteptat Hristos să revină din nori, şi nu au fost în stare să înţeleagă aceea ce se petrecea chiar în faţa lor.
 
Versete Biblice Pentru Care Merită Să Auzim Tălmăcirea Creştinilor
 
Geneza 9:20-25
Noe a început să fie lucrător de pământ, şi a sădit o vie.
A băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.
Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.
Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndărătelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor.
Noe s-a trezit din ameţeala vinului, şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr.
Si a zis: "Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!"
Geneza 15:9-13
Şi Domnul i-a zis: "Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea şi un pui de porumbel."
Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două, şi a pus fiecare bucată una în faţa alteia; dar pasările nu le-a despicat.
Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri; dar Avram le-a izgonit.
La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram; şi iată că l-a apucat o groază şi un mare întuneric.
Şi Domnul a zis lui Avram: "Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară, care nu va fi a ei; acolo va fi robită, şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani.
Geneza 25:29-34, Geneza 27:1-29, Geneza 30:42, Geneza 32:3, Geneza 32:24-29, Geneza 33:1-11, Geneza 35:23-26,
 
Matei 16:20
Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.

Комментарии (1)

  • Octavian Rughină

    Octavian Rughină

    19 Апрель, 2016, 18:27 |
    Cine a selectat aceste versete si le-a aranjat in asa ordine, bun lucru a facut. Multumim

Оставить комментарий.

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.